வீட்டுக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடாது

வாசலுக்கு எதிரில் சந்து தெரியக் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் தெரு இருக்கக் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் கோவில்கள் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் குப்பைத்தொட்டி இருக்கக் கூடாது

வாசலுக்கு எதிரில் கோபுரம் 90° கூடாது.

மரங்கள் வாசலுக்கு நேரில் கூடாது.

முடிதிருத்தகம் இருக்கக் கூடாது.

குளம் – கிணறு – தொட்டி வாசலுக்கு நேர் கூடாது.

மிருக வதை வாசலுக்கு எதிரில் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் மிருகங்கள் படுக்கக் கூடாது.

காரியங்கள் (மரண) நிகழுமிடம் எதிரில் கூடாது.

சாங்கியங்கள் வாசலுக்கு எதிரில் கூடாது.

சாஸ்த்திரம் கூறுவோர் வாசலுக்கு எதிரில் கூடாது.

விதவைகள்  மட்டுமே வசிக்கும் எதில் வீடு கூடாது.

சூலம் – கத்தி – ஆயுதங்கள் வைக்கக் கூடாது.

சுயம்பு  கோவில்கள் வாசலுக்கு நேர் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் நெருப்பு கூடாகு.

வாசலுக்கு எதிரில் புகை போக்கி கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் பாசம் பிடித்த ஈர நிலம் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் நோயாளி படுக்கக் கூடாது.

மிருகங்களை காம்பவுண்டுக்குள் அதைக்கக் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் யாரும் படுத்துறங்கக் கூடாது.

பெரிய மரங்கள் – அதன் நிழல் வாசலுக்கு எதிரில் கூடாது.

வீதி மூலைக்குத்து வாசல் நேர் எதிர் கூடாது.

வாசலுக்கு எதிரில் வீதி முனை இருக்கக் கூடாது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் உள்ள மக்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூகத் தகவல்கள் மட்டுமே. தேவி மீடியா இதை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply